16.04.2013 10:36

Otevíráme novou VOŠ v Jihlavě, obor BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Základní informace pro školní rok 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 otevírá TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silničního provozu Jihlava, s.r.o., studium nového vzdělávacího programu

BEZPEČNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ


v 3 leté denní a 3 leté kombinované (dálkové) formě vzdělávání

Jedná se o vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních škol s maturitou.

Tento vzdělávací program je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v silniční dopravě, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a v živnostenském podnikání. Základ tvoří vedle předmětů všeobecných i předměty odborné – pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. V základních odborných předmětech studenti získají znalosti z organizace a řízení dopravy, bezpečnosti provozu, ekologie, obchodní činnosti v rámci dopravy, ekonomii, vybraných odvětví práva, vedení předepsané dokumentace na PC, administrativy, interpersonálních vztahů, využívání moderní techniky, atd. V rámci všeobecných předmětů probíhá výuka dvou cizích jazyků.
Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem zaměření studia. Absolventi se mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v celé dopravní soustavě.

Možnosti uplatnění absolventa:
- státní správa a samospráva
- podnikatelské subjekty (především dopravní a přepravní společnosti)
- státní organizace
- stanice technické kontroly
- Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
- Vojenská, obecní (městská) policie

Vyučovací předměty:

Provoz na pozemních komunikacích, dopravní nehody, teorie práva, veřejná správa a správní řízení, delikty v dopravě, trestní právo, související právní disciplíny, management a podnikání základy ekonomie IZS a krizové řízení, doprava a výpočetní technika, matematika, přírodovědný základ, cizí jazyk (anglický/německý), psychologie, sociologie, etika, odborná praxe, kriminalistika (povinně volitelný), sebeobrana (povinně volitelný)

Organizace a obsah vzdělávání:

Vzdělávací program se skládá ze studia cizích jazyků, odborných předmětů a praktické přípravy.
Denní forma vzdělávání – vyučování podle pravidelného rozvrhu zaměstnání (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání.
Kombinovaná (dálková) forma vzdělávání – v každém výukovém období se koná 7 dvoudenních konzultací (8+7 výukových hodin denně), tj. celkem 105 konzultačních hodin v každém výukovém období, odborná praxe se koná v rozsahu 3 týdnů v průběhu školních prázdnin, tj. v měsících červenci a srpnu, v závěru letního období prvního a druhého ročníku

Dny otevřených dveří:
Jsou organizovány v budově SOŠ a VOŠ na ulici Brněnská 2386/68, JIHLAVA (vedle obchodního domu TESCO) dne: 2.7.2013 v době od 10:00 do 15:00 hodin


Termín podání přihlášek:
Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ do 10. 7. 2013 pro 1. kolo přijímacího řízení, do 14. 8. 2013 pro 2. kolo přijímacího řízení. Na přihlášce je nutné uvést zvolený termín přijímacího řízení.

Přijímací řízení:
Termíny konání přijímacího řízení: vždy od 8:00
I. kolo ………… 22. 7. 2013
II. kolo .……….. 22. 8. 2013

Žadatelé o vzdělávání, kterým uvedené termíny nevyhovují, si mohou přijímací řízení dohodnout individuálně na telefonních číslech: pevná linka -  567 215 764 ,  mobil - 602 712 295 nebo 724 829 374.

Podmínky přijetí:
- úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče doložené kopií maturitního vysvědčení ( pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně při podpisu smlouvy)
- lékařský posudek o schopnosti absolvovat vzdělávání
- potvrzení zaměstnavatele uchazeče o dálkovou formu vzdělávání, že mu bude umožněna účast na konzultacích a konání odborné praxe
- vykonání přijímacího řízení
- podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Přijímací řízení, zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu, se koná formou pohovoru na téma profesionální orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje mj. vystupování uchazeče, jeho verbální projev a předpoklady pro studium, např. cílevědomost, zájem o zvolený obor, apod.

K přijímacímu řízení budou všichni uchazeči pozváni na základě došlých přihlášek ke vzdělávání.

Absolventská zkouška u denní i dálkové formy vzdělávání se skládá z:

  •  absolventské práce a její obhajoby
  •  zkoušky z cizích jazyků (AJ, NJ,)
  •  teoretické zkoušky z odborných předmětů:
    •  trestní právo
    •   provoz na pozemních komunikacích


Absolventi daného vzdělávacího programu získají vyšší odborné vzdělání a mají právo užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy.

Školné:

denní forma vzdělávání 1.900,- Kč měsíčně (19.000,- Kč ročně – jeden semestr 9500 Kč)
dálková forma vzdělávání 1.400,- Kč měsíčně (14.000,- Kč ročně – jeden semestr 7000 Kč)

Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu, další pak vždy do 15. února a do 15. října příslušného školního roku.
V případě růstu cen nákladů může být školné přiměřeně upraveno.

Informace o vzdělávání získáte na adrese:

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silničního provozu Jihlava, s. r. o.
se sídlem: Brněnská 2386/68, 586 01 JIHLAVA,
mobil 724 708 011 nebo 724 829 374,
e-mail:jihlava@trivis.cz; hason@trivis.cz ; cermak@trivis.cz
www.trivisjihlava.cz

VOŠ navázala spolupráci s Vysokou školou Karlovy Vary, o. p. s., UJAK Praha a Univerzitou Pardubice (dopravní fakulta Jana Pernera). Spolupráce je zaměřena i na vytvoření vhodných podmínek k získání vysokoškolského vzdělání na těchto vysokých školách.

Tisknout