Asistent prevence kriminality.

Novinka: Prohlédněte si reportáž z kulatého stolu k projektu Asistent prevence kriminality , který se uskutečnil v Karviné dne 12.11.2013.


Informace o projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality“
registrační číslo projektu: CZ 1.04/ 3.3.00/61.00003

   Ministerstvo vnitra – Odbor prevence kriminality v reakci na prohlubování bezpečnostních problémů v sociálně vyloučených lokalitách a na základě dobrých zkušeností z pilotně ověřovaných lokalit realizuje v současné době projekt „Asistent prevence kriminality“ v rámci individuální výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl schválen a podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu částkou 37, 7 mil. Kč. V rámci projektu bude v období od 1. července 2012 do 30. června 2014 zaměstnáno 50 asistentů prevence kriminality v 11 městech v kraji Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém.
Na úvod faktické realizace projektu jsou organizovány 4 tiskové konference:
• 27. června v Karviné, pro města Karviná, Ostrava, Havířov a Orlová,
• 29. června v Kutné Hoře,
• 2. července v Litvínově pro města Litvínov, Chomutov, Most a Ornice,
• 3. července v Děčíně pro města Děčín a Šluknov.
Tiskové konference jsou pojaty také jako prezentace Policie ČR o současné bezpečnostní situaci v regionu a přehled aktivit měst proti sociálnímu vyloučení.

V pondělí 2. července 2012 nastoupí na nově vzniklé pozice asistentů prevence kriminality 50 mužů a žen zařazených do organizační struktury obecních policií ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent prevence kriminality není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Při své činnosti je asistent podřízen konkrétnímu strážníkovi – mentorovi, se kterým pracuje v úzké součinnosti. Počty asistentů prevence kriminality v jednotlivých městech ukazuje následující tabulka.


Město Počet asistentů prevence kriminality
Karviná 10
Ostrava 3
Havířov 2
Orlová 4
Kutná Hora 3
Litvínov 4
Chomutov 6
Most 4
Obrnice 2
Děčín 10
Šluknov 2

Cíl projektu
• snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků (protiprávního jednání obecně) v sociálně vyloučené lokalitě
• zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality
• zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (veřejná správa, obecní policie, Policie ČR)
• motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality
• zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality
• snaha o trvalou udržitelnost výstupů projektu prostřednictvím zajištění dlouhodobé zaměstnanosti Asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“) v obecní policii nebo v bezpečnostních agenturách
• podpora sociální integrace, zvýšení sociálního statutu, prevence a eliminace sociálního vyloučení
• garance šíření dobré praxe (výstupů projektu) i do dalších sociálně vyloučených nebo sociální exkluzí ohrožených lokalit
• posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců chování v rámci rodin v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím zajištění zaměstnání pro dospělého člena rodiny
• prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší,
• prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů
• změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.

Cílová skupina
• obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
• dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní
• příslušníci romské menšiny.


Výstupy projektu:
Projekt navazuje na Ministerstvem vnitra pilotně realizovaný Program prevence kriminality a extremismu - ÚSVIT, který se osvědčil (zvýšil veřejný pořádek a bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a projevil se jako fungující nástroj zaměstnanosti).

Projekt obsahuje následující výstupy:
• Standardizace fáze výběru asistentů prevence kriminality i mentorů a jejich vstupního vzdělávání;
• standardizace průběžného vzdělávání asistentů zaměřené na specifické dovednosti nutné pro výkon jejich práce v lokalitě (prevence kriminality) a obecné dovednosti související s lepším uplatněním na trhu práce;
• vzdělávání a supervize mentorů;
• vytvoření metodiky činnosti asistentů;
• akreditace rekvalifikačního kurzu;
• nalezení zaměstnání pro minimálně 20 % účastníků projektu (tj. pro 10 asistentů) po jeho ukončení (pokračování vytvořených míst nebo nalezení nového místa).

Projekt má a bude mít hned několik efektů:
a) Získání pracovních zkušeností – cílová skupina
b) Získaní nových znalostí a dovedností v rámci vzdělávacích aktivit – cílová skupina
c) Zvýšení sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty – cílová skupina
d) Zvýšení šancí na uplatnění po skončení projektu – cílová skupina
e) Získaní individuální podpory při orientaci na trhu práce a při hledání zaměstnání – cílová skupina
f) Vytvoření dalšího pozitivního vzoru (úspěch) z řad cílové skupiny v místních komunitách a mezi zaměstnavateli (motivační faktor pro ostatní)
e) Pozitivní dopad na bezpečnost a kvalitu občanského soužití v místních komunitách

V současné době jde zejména o konkrétní nástup 50 proškolených a vybraných asistentů prevence kriminality od 1. července 2012 do trvalého pracovního poměru na dobu 24 měsíců u konkrétní obecní policie a města. Asistenti budou v rámci projektu vybavení jednotným oblečením pro celoroční práci v terénu. Oblečení bude viditelně označeno nápisem „ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY“.


Dosavadní postup projektu

Na přelomu měsíců února a března roku 2012 proběhlo na 10 místech celé České republiky v rámci realizace projektu výběrové řízení na pozici APK a nominace mentorů z řad městské policie.
K výběrovému řízení bylo přihlášeno celkem 324 občanů ČR, k samotnému aktu výběru se dostavilo 258 zájemců (počet zájemců o 178 převyšoval možnosti projektu, tj. o 223 %). Absolutně nejvyšší zájem pomoci řešit problémy v sociálně vyloučených lokalitách byl v Karviné, kde se dostavilo celkem 67 zájemců, kteří se ucházeli o 14 pozic kandidátů na APK (zájem převyšoval možnosti o 379 %). Z hlediska výše zájmu o činnost APK se na druhém místě umístil Most (přišlo 37 žadatelů a bylo vybráno 7 kandidátů, zájem převyšoval možnosti o 429 %) a na pomyslném třetím místě se umístilo město Děčín (přišlo také 37 občanů a vybráno bylo celkem 17 z nich, zájem převyšoval možnosti o 118 %).
Z pohledu struktury uchazečů podle pohlaví je zajímavé, že ve městě Děčín a Šluknov se výběru zúčastnili pouze muži, stejné to bylo také v Obrnicích u Mostu. Další zajímavostí je velký počet uchazečů se středním a dokonce i s vysokoškolským vzděláním, což dokresluje velkou míru nezaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách v ČR. Největší počet zájemců o práci APK z řad vysokoškoláků byl ve městech Moravskoslezského kraje. Podle míry dosaženého vzdělání bylo vybráno 37 osob se základním vzděláním (46, 25 %), 24 osob vyučených (30 %), 14 středoškoláků s maturitou (17,5), 1 osoba s vyšším odborným vzděláním (1, 25 %) a 4 vysokoškoláci (5 %).
Samotný výběr započal v Kutné Hoře, postupoval po ČR od Ostravy, přes Havířov, Orlovou a Karvinou. Závěr byl realizován v Ústeckém kraji, konkrétně ve Šluknově, Děčíně, Litvínově, Mostě a Chomutově. Celkově bylo vybráno, podle předem stanovených kritérií (dle schváleného projektu APK), 80 kandidátů na pozici APK. Jedná se o 34 žen (42, 5 %) a 46 mužů (57, 5 %).
Výběr APK prováděla výběrová komise, která byla ustavena pro každé město zvlášť a tvořili ji představitelé samosprávy, zástupci Policie ČR a městských policií, manažeři prevence kriminality a zástupci odboru prevence kriminality MV ČR. Kandidáti na APK byli vybíráni s přihlédnutím a respektováním specifik měst či konkrétních sociálně vyloučených lokalit, s přihlédnutím k jejich znalostem problémů v sociálně vyloučených lokalitách, tak aby měli respekt a oslovili mládež i starší obyvatele, z hlediska komunikativnosti potenciálu dalšího vzdělávání a s přihlédnutím k předchozí iniciativě uchazečů např. ve veřejné službě.
Z 80 kandidátů bylo po absolvování vstupního proškolení a složení závěrečné zkoušky a absolvování pohovoru v měsíci červnu 2012 vybráno požadovaných 50 APK, kteří vstoupí do pracovního poměru na dobu 24 měsíců k příslušné městské policii. Současně byl ustanoven pro každou městskou policii jeden mentor a jeden jeho náhradník pro vedení APK.
Obsahem třídenního vstupního vzdělávání APK bylo seznámení aspirantů na pozici APK s cíli projektu a proběhla také motivační část zdůrazňující důležitost vzdělávání pro úspěšný vstup a zvládnutí pozice APK, pro nalezení řádného zaměstnání i vliv činnosti APK na sociálně vyloučenou lokalitu. Mentoři projdou dvoudenní přípravou v měsíci červenci. Mentorem bude strážník, který bude za rozvoj asistentů zodpovědný. Jedná se o osobu s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, dostatečnými komunikačními kompetencemi, prezentačními dovednostmi, empatií apod.

V současné době je také ukončeno výběrové řízení na dodavatele pro podporu řízení a administrace projektu APK a pro práci s cílovou skupinou a s mentory. Aktivitu podpora řízení a administrace projektu realizuje společnost Granthelp, s.r.o., aktivitu vzdělávání pro projekt realizuje společnost Trivis-Centrum profesní přípravy, s.r.o.


Realizační tým projektu:
Garant projektu: Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR
Projektový manažer: Kateřina Poludová, DiS., odbor prevence kriminality MV ČR
Expert č. 1: JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR
Expert č. 2: Mgr. Radek Jiránek, odbor prevence kriminality MV ČR
Ekonomický manažer: Ing. Věra Rybáková, odbor prevence kriminality MV ČR


Kontaktní osoba: Kateřina Poludová, DiS., projektový manažer,
tel: 974 833 265, mobil: 734 864 813, e-mail:katerina.poludova@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/asistent-prevence-kriminality.aspx