Informace o společnosti TRIVIS, a.s.

   Všechny střední školy TRIVIS poskytují úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA, BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST ve školním vzdělávacím programu VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA. Výuka probíhá ve všech školách podle stejného učebního plánu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Velmi žádané je 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání, určené pro uchazeče, kteří jsou vyučeni v učebním oboru v délce trvání vzdělání alespoň tři roky a složili úspěšně učňovskou zkoušku (mají výuční list).

       Učební  plány  jsou  průběžně  aktualizovány  s ohledem  na  potřeby  společnosti  a  trhu  práce. K poslední a zásadní změně došlo k 1. září 2002, kdy byl na všech školách změněn maturitní předmět sebeobrana za maturitní předmět integrovaný záchranný systém. Změna je velice příznivě vnímána odbornou veřejností a zvýšila zájem o vzdělávání na našich školách. V novelizovaných učebních plánech jsou od 1. září 2002 zařazeny jako povinné dva cizí jazyky, a to počínaje 1. ročníkem školního roku 2002/2003, dále dva nové předměty - sociální komunikace a základy ekonomiky. Na průběžném zdokonalování učebních plánů pracují nepřetržitě odborné skupiny pedagogů našich škol i odborníků z praxe.

        Každoročně se ve školách TRIVIS vzdělává více než 3 000 žáků a studentů. Za dobu existence škol, tj. od roku 1993, ukončilo vzdělání na školách TRIVIS složením maturitní zkoušky a vykonáním absolutoria na VOŠ více než 4 000 žáků.

      Kvalitu škol TRIVIS posuzuje Česká školní inspekce. Střední školy veřejnoprávní i vyšší odborná škola mají ve většině sledovaných oblastí včetně vzdělávacího procesu hodnocení ČŠI „velmi dobře“. 

    Školy organizují jako součást vzdělávacího procesu řadu akcí zaměřených do sportovní i kulturní oblasti, včetně odborných exkurzí a poznávacích zájezdů. V rámci škol TRIVIS je také od r. 2003 organizována sportovní akce TRIVIS CUP tak, aby se jí mohli zúčastnit žáci a studenti všech škol, i když pohár může získat v daném roce jen jedna z nich.

     Úspěšné dokončení vzdělání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa. Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení TRIVIS Praha, ve vzdělávacím programu „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“ i na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.Nejdůležitějším ze všeho, k čemu směřuje veškeré úsilí pedagogických sborů a všech zaměstnanců škol TRIVIS  i zaměstnanců TRIVIS, a. s., je uplatnění absolventů škol TRIVIS v občanském životě.


Tisknout