O nás

Informace o společnosti TRIVIS, a.s.

Společnost TRIVIS, a.s., je zřizovatelem 8 střední škol VEŘEJNOPRÁVNÍCH (Praha, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Vodňany, Prostějov, Třebechovice, Jihlava, Brno), 1 střední odborné školy s oborem VETERINÁŘSTVÍ (Brno), 2 vyšších odborných škol – jedné s obory PREVENCE KRIMINALITY a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ (VOŠ Praha) a druhé s oborem BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY (VOŠ Jihlava).

Všechny střední školy veřejnoprávní TRIVIS poskytují úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou se školským vzdělávacím programem VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA. Výuka probíhá ve všech školách podle stejného školního vzdělávacího programu vycházejícího z rámcového vzdělávacího programu, jehož garantem je Ministerstvo vnitra ČR.

Školy Trivis umožňují rovněž získat v tříletém nástavbovém studiu v dálkové formě vzdělávání střední odborné vzdělání s maturitou v oboru bezpečnostní služby pro uchazeče, kteří jsou vyučeni v tříletém učebním oboru a úspěšně složili učňovskou zkoušku (mají výuční list).

Absolventi středoškolského studia na TRIVIS nachází uplatnění zejména ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Absolventi školy můžou pokračovat ve vzdělávání v navazujícím studiu na vyšších odborných školách i na vysokých školách zejména právního zaměření, Policejní akademii České republiky, Univerzitě obrany a bezpečnostních fakultách dalších vysokých škol.

Vzdělávání v oboru Veřejnoprávní ochrana směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil přiměřené vědomosti, návyky a dovednosti s důrazem na morálně volní vlastnosti. To vše z důvodu uplatnění v pracovních pozicích, kde se počítá s tím, že budou rozhodovat o právech a povinnostech ostatních občanů. K tomu jim mají sloužit následující klíčové a odborné kompetence.

Střední škola veterinární Emila Holuba Brno poskytuje úplně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru vzdělávání VETERINÁŘSTVÍ. Absolventi veterinárního vzdělávacího programu jsou kvalifikovanými středoškolskými pracovníky, kteří se uplatní především v oblasti péče o zvířata, a to nejen na veterinárních klinikách, ale rovněž na farmách, v útulcích pro opuštěná zvířata, v ZOO, v živočišných a zemědělských podnicích nebo také na hygienických stanicích. Dále se mohou uplatnit ve státní správě v ochraně obyvatelstva. Absolvent je rovněž připraven ke studiu na vysoké škole v přírodovědných oborech, zejména veterinářství, zemědělství, hygiena, biologie, chemie.

Každoročně se ve školách TRIVIS vzdělává více než 2 500 žáků a studentů. Za dobu existence škol, tj. od roku 1993, ukončilo vzdělání na školách TRIVIS složením maturitní zkoušky a vykonáním absolutoria na VOŠ více než 12 000 žáků.

Kvalitu škol TRIVIS pravidelně posuzuje Česká školní inspekce. Střední školy veřejnoprávní i vyšší odborný školy mají ve většině sledovaných oblastí včetně vzdělávacího procesu hodnocení ČŠI nejméně „velmi dobře“.

Školy organizují jako součást vzdělávacího procesu řadu akcí zaměřených do sportovní i kulturní oblasti, včetně odborných exkurzí a poznávacích zájezdů. V rámci škol TRIVIS je také od r. 2003 organizována sportovní akce TRIVIS CUP tak, aby se jí mohli zúčastnit žáci a studenti všech škol, i když pohár může získat v daném roce jen jedna z nich.

Nejdůležitějším ze všeho, k čemu směřuje veškeré úsilí pedagogických sborů a všech zaměstnanců škol TRIVIS i zaměstnanců TRIVIS, a. s., je uplatnění absolventů škol TRIVIS v občanském životě.